Obchodné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky Cestovnej kancelárie JUKO - JUKO CK spol.s.r.o.

JUKO CK spol.s.r.o.

Námestie Slobody 4,
Prieivdza 971 01
IČO: 36 301 612
IČ DPH: 2020076861
OR OS TN Oddiel: Sro Vl.č.: 10840/R

Tel.: 046 / 542 50 12, 046 / 542 25 77, 0915 841 78
e-mail: jukock@jukock.sk
web: www.jukock.sk

1. Objednávka

Prevádzkovateľ elektronického predaja zájazdov www.jukock.sk – JUKO CK spol.s.r.o. (ďalej len JUKO CK) sú predajcami zájazdov cestovných kancelárií na základe zmlúv o obchodnom zastúpení, zmlúv o sprostredkovaní a podobných zmlúv (ďalej len zastúpené CK). Všetky zastúpené CK sú poistené proti úpadku a fungujú na slovenskom trhu už niekoľko rokov.

JUKO CK vytvorí na základe prejaveného záujmu klienta nezáväznú rezerváciu služieb (zájazdu) u zastúpenej CK. JUKO CK i bez overenia zákazníka, pokiaľ má objednávka všetky náležitosti vykoná rezerváciu objednaného zájazdu. Ak je rezervácia neúspešná, JUKO CK zákazníkovi potvrdzuje neúspešnú rezerváciu telefonicky alebo elektronickou cestou (email). V prípade, že je rezervácia bola vykonaná úspešne, tak je zákazník informovaný telefonicky na uvedené telefónne číslo, prípadne elektronicky (email) ak ho nie je možné na telefónnom čísle zastihnúť.

Zmluvný vzťah medzi klientom a obstarávateľom (zastúpená CK) vznikne na základe „Zmluvy o obstaraní zájazdu", súčasťou ktorej sú všeobecné zmluvne podmienky obstarávateľa (zastúpená CK) ako cena zájazdu, platobné podmienky, reklamácie, zodpovednosť za škody, storno na plnenie objednaných služieb, podmienky poistenia, práva a povinnosti zmluvných strán a pod.. Spolu so zmluvou o obstaraní zájazdu sa klient dozvie, s ktorou zastúpenou CK bude zájazd realizovaný. Klient berie na vedomie, že termíny pre platbu zálohy alebo doplatku uvedené všeobecných zmluvných podmienkach obstarávateľa (zastúpená CK) sú pre neho záväzné. V prípade zaplatenia zálohovej platby klientom, sa jej storno riadi podmienkami obstarávateľa (zastúpená CK). JUKO CK v tomto vzťahu vystupuje ako sprostredkovateľ (cestovná agentúra).

Na ponúkané služby sa vzťahujú Všeobecné zmluvné/obchodné podmienky (ďalej len VOP) tej zastúpenej CK, ktorej služby si klient záväzne objedná a uzavrie na danú službu zmluvu. JUKO CK vždy poskytne klientovi úplné znenie VOP zastúpenej CK spolu s návrhom/formulárom zmluvy. VOP zastúpenej CK sa takisto nachádzajú na internetovej stránke www.juko-dovolenka.sk pri rezervácií zájazdov.

JUKO CK si vyhradzuje právo po vytvorení objednávky na opravu prípadných nepresností, ktoré môžu vzniknúť pri ručnom prepisovaní zájazdu do databázy serveru. JUKO CK si vyhradzuje právo odmietnuť objednávky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti alebo sú rozporuplné.

Klient vyhlasuje, že vyplnením a odoslaním záväznej objednávky udeľuje sprostredkovateľovi v zmysle zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, súhlas so spracovaním všetkých svojich osobných údajov (mena a priezviska, dátumu narodenia, RČ, adresy, štátnej príslušnosti a pod.). Klient udeľuje svoj súhlas na spracovanie poskytnutých osobných údajov na účely realizácie zájazdu a pre interné potreby spoločnosti JUKO CK. Súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na uvedené účely udeľuje klient dobrovoľne na dobu neurčitú.

JUKO CK sa zaväzuje doručiť dokumenty, ktoré sú potrebné k uzavretiu zákazníkovi dohodnutým spôsobom - faxom, poštou, kuriérom, príp. osobne.

Nezáväznú rezerváciu, ktorú klient vytvoril prostredníctvom rezervačného systému na internetovej stránke www.juko-dovolenka.sk nie je potrebné zo strany klienta odvolávať ani rušiť.

JUKO CK neručí za chyby spôsobené ručným prepisovaním údajov do databázy. Všetky ceny sú len informatívne. Potvrdená celková cena objednávky zastúpenou cestovnou kanceláriou bude klientovi poskytnutá po rezervácii zájazdu.

2. Platba

Cenu služieb, detaily o spôsobe a termíne platby oznámi a dohodne JUKO CK s klientom spolu s oznámením o vykonaní nezáväznej rezervácie. Úhradu zálohy alebo ceny za služby je potrebné zo strany klienta vykonať do dohodnutého termínu po podpísaní zmluvy o obstaraní zájazdu.

Pri platbe zájazdov, ktoré sú objednávané skôr ako jeden kalendárny mesiac pred uskutočnením zájazdu, zaplatí zákazník spravidla 50 percent z jeho plnej ceny, a následne potom, jeden kalendárny mesiac pred odchodom na zájazd, doplatí zvyšnú sumu do plnej ceny zájazdu.

Zájazdy typu "last minute" a zájazdy objednávané menej ako jeden mesiac pred jeho uskutočnením , hradí zákazník jednorázovo plnú sumu zájazdu a to vkladom na účet JUKO CK v pobočke príslušnej banky, prípadne bankovým prevodom, v prípade ak má klient účet v rovnakej banke ako JUKO CK.

Klient si ako doklad o platbe musí ponechať výpis z účtu, prípadne doklad o zaplatení vydaný bankou.

Objednávka sa považuje za zaplatenú v momente pripísania danej finančnej čiastky na účet JUKO CK.

JUKO CK neručí za splnenie záväzku zastúpených CK, s ktorými sprostredkoval uzavretie zmluvy. JUKO CK nezodpovedá za škody spôsobené zmenou menového kurzu, časovým nesúladom medzi bankovým prevodmi, resp. za následky oneskorených platieb.

3. Záväzky strán
JUKO CK sa zaväzuje:

sprostredkovať uzavretie zmluvy s takými kritériami služby, ktoré boli dohodnuté s klientom, boli záväzne objednané a v dohodnutej cene.

zabezpečiť doručenie dodatočných informácií a pokynov (najmä pokynov k zájazdu) a dopravných cenín, ak nie sú odovzdávané priamo zastúpenou CK

Klient sa zaväzuje:

poskytnúť úplné a pravdivé údaje o osobe objednávateľa a účastníkoch zájazdu, ktoré sú potrebné k uzavretiu zmluvy

bezodkladne informovať o zmenách osobných údajov objednávateľa alebo zúčastnených osôb (najmä zmenu mena a priezviska, adresy, telefonického kontaktu, čísla pasu a pod.)

zaplatiť za objednané služby dohodnutú cenu v dohodnutom čase

5. Cestovné doklady

Potrebné doklady (vouchery, letenky, a pod.) obdrží zákazník od JUKO CK alebo zastúpenej CK. Závisí od termínu a zemi, v ktorej má zaplatený pobyt. Všetky doklady sú doručené najneskôr týždeň pred odjazdom s výnimkou dokladov (ako napr. letenky), ktoré môžu byť odovzdané až na letisku.

4. Reklamácie

Na prípadné reklamácie sa vzťahujú podmienky stanovené VOP tej zastúpenej CK, s ktorou má klient uzavretú dohodu o obstaraní zájazdu. Klient chyby poskytovaných služieb reklamuje priamo u zastúpenej CK.

JUKO CK pri vzniknutých reklamáciách poskytne súčinnosť klientovi, a to najmä informovaním zastúpenú CK a poskytnutím potrebných informácií klientovi (informovanie o kontakte na zastúpenú CK, spôsobe podania reklamácie a pod.).

5. Storno podmienky

Na zrušenie záväznej objednávky sa vzťahujú storno poplatky zastúpenej CK v zmysle jej VOP. Zrušenie (Storno) objednávky je vždy potrebné vykonať písomnou formou, čomu môže predchádzať oznámenie elektronickými komunikačnými prostriedkami. Vrátenie uhradenej platby sa vykoná do 7 pracovných dní, po odpočítaní prípadných storno poplatkov bankovým prevodom na účet klienta.